Vítejte na stránkách stavební firmy VELEBYT.cz

Firma VELEBYT.cz je česká a rozrůstající stavební společnost působící především ve Středočeským kraji a Praze od roku 2015.

Společnost se zabývá:

 • Prováděním zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice)
 • Demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
 • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
 • Výstavbou opěrných zdí a odhlučňovacích valů
 • Rekultivací skládek a zanedbaných ploch
 • Odvozem a likvidací zemin, sutí a dalších odpadů
 • Recyklací sutí, třídění sypkých materiálů
 • Dodávkou písků, drceného kameniva a recykláž
 • Kompletní dodávkou inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavbou komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace)
 • Stavební práce - výstavba zděných domů – Ytong, Porotherm, Heluz a dalších stavebních materiálů
 • Komplet stavby domů na klíč
 • Vnitřní omítky, betony, ruční nahazování stěn,
 • Stavby všeho druhu
 • Stavba plotů z K.B.Bloku, C.S Betonu, Porobetonu a ztraceného bednění
 • Stavba drátěných plotů
 • Hromosvody na klíč + revize
 • Zajištění elektroinstalace, voda topení, podlahové topení samotíž
 • Vazníkové střechy, Krovy sedlových střech + krytiny – Bramac,Satjam, Satjam grande plus,Tondach,Trapézové střechy,Betonpres, KM. Beta, Asfaltové šindele, střešní panely atd….
 • Realizace příjezdových cest ke staveništi
 • Odbahnění rybníků, jezer a mokřin
 • Drenáže všeho druhu
 • Stavba schodů na míru
 • Zajištění prefabrikátů z betonu
 • Stropní panely + zajištění dopravy a jeřábu
 • Dodávka septiků, žump + usazení + napojení
 • Odvlhčování pozemků
 • Zatemplovací systémy – polystyrén, vata
 • Fasády domů, garáží, dílen
 • Stavba komínů – Schiedel
 • Nosné konstrukce – Betonové panely, Miako, Eko Bet, Železobetonové nosné konstrukce
 • Armované věnce domů + armované štíty
 • Půdní vestavby
 • Zámkové dlažby + obrubníky – komplet na klíč

Stavební práce

Naše firma VELEBYT.CZ má letitou zkušenost se stavbami na klíč všeho druhu. Stavíme domy, Garáže, kůlny, dílny. Naši odborníci mají letité zkušenosti se stavbami zděných domů z materiálů: Ytong, Porotherm,Heluz, Profix a dalšími stavebními materiály. Stavíme na klíč celé domy od základových desek až po střechy.


Stavíme Interiéry – vnitřní omítky, betonové podlahy, příčkové zdivo, nosné monolitické konstrukce, betonové panely, stropní konstrukce Miako,Eko Bet, železobetonové nosní konstrukce, armujeme věnce, štíty domů a podobně.


Stavíme komíny – Schiedel. Zateplujeme domy, bytové domy, rodinné domy, bungalovy, garáže, dílny – vata nebo polystyrén. Zateplujeme i půdy domů – vata, pěna. Stavíme schody na míru v interiéru i exteriéru. Dále stavíme opěrné zdi, ploty z K.B.Bloků, C.S. Betonu, Presbetonu, Porobetonu a ztraceného bednění.


Stavíme i drátěné oplocení. Provádíme výstavbu zahradní zámkové dlažby a obrubníků na klíč. Půdní vestavby. Vazníkové střechy, krovy sedlových střech + krytiny všeho druhu - Bramak, Satjam, Satjam grande plus, Tondach, Trapézové střechy, Betonpres, K.M.Beta, Asfaltové šindele, Střešní panely atd.. Dále hromosvody – bleskosvody + revize.


Zajišťujeme: elektroinstalace, voda – topení, podlahové topení, samotíž – plyn + revize. Betonové prefabrikáty, stropní panely


Dodávka septiků, žump a vodovodních nádrží.

 • Obvodové stěny

 • Základová deska

 • Založení domu

 • Hotový dům

Základové desky

Základové desky na klíč pro:

 • dřevostavby
 • zděné domy
 • nízkoenergetické rodinné domy
 • pasivní domy
 • montované betonové domy (Durinol, Izolox, Velox)

Základové desky realizujeme přímo pro Vás:

 • koncové zákazníky – stavebníky rodinných domů
 • stavební firmy – základové desky -subdodávka pro firmu

Základová deska jsou jedním z nejdůležitějších stavebních kroků, musí být postavena s přesností a stoprocentního kvalitního stavebního materiálu.


Základová deska a základové pasy nesou zatížení celé stavby.


V případě výskytu jiných geologických materiálů při výkopu základových pasů proti předpokladu v projektové dokumentaci je náš strojník na bagru poučen a vyškolen k okamžitému přerušení práce a konzultaci se stavbyvedoucím na pracovišti, neprodleně následuje pracovní schůzka s projektantem, případně se statikem a geologem a je navrženo JINÉ ŘEŠENÍ se zápisem do stavebního deníku.


Naše firma VELEBYT.CZ vždy dodá druh betonu podle projektové dokumentace za nejlepší cenu a nejlepší kvalitu.


Samozřejmostí jsou certifikáty betonových směsí. Naše stavební firma řeší problémy na stavbě na místě a individuálně. Nepřesnosti v projektové dokumentaci jsou řešeny okamžitě a s odborníkem.

Postup při stavbě základové desky:

 • Po vytýčení základové desky geodetem se provedou základové pasy.
 • Základové pasy vykopeme s přesností pár centimetrů s ohledem na podloží.
 • Dále Provádíme prostupky pro inženýrské sítě dle projektové dokumentace.


Zemnící prvky jsou při vylévání betonu vždy přizvednuty distančními prvky, aby nedošlo ke kontaktu s hlínou či štěrkem. Spoje jsou ošetřeny gumoasfaltem. Betonová směs je přivážena domíchávačem přímo z betonárky. Kvalita betonu je dána výrobou dle certifikačních hodnot. Firma je plně proškolená a ZÁSADNĚ BETONY NEŘEDÍ. Čerstvá betonová směs je uložena a upravena vibrací vibrátorem do požadované výšky dle křížového laseru.


Vyrovnání základové desky je provedeno podle stavební dokumentace většinou ztraceným bedněním do roviny. Dále jsou navrtány 15cm hluboké otvory na roxory v průměru 12mm (pokud není stanoveno jinak). Roxory jsou vloženy vertikálně do otvorů a kladivem utěsněny. Roxory se vkládají také horizontálně ve 2. řadách, svazují se do sebe s přesahem 10cm o průměru 10mm (pokud není stanoveno jinak). Ohnou se v rozích a pokračují po celém obvodu vnitřku ztraceného bednění. V případě základových pasů uvnitř desky je provázáno železo i tam - dle vazačského plánu. PRŮMĚR ARMATURY JE ZÁVISLÝ NA OBTÍŽNOSTI TERÉNU A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.


Další fází je provedení sítě spádových kanalizačních rozvodů a vyvedení budoucích přípojek v dostatečném spádu, přívod silnostěnné vodovodní roury do technické místnosti. Zvýšená pozornost je kladena na vložení všech prostupek do desky a husích krků pro všechny sítě. Dalším krokem je podsypání a zasypání kanalizačních rour pískem v dostatečné výšce, aby při hutnění zeminy (kterou vkládáme zpět do základové desky) nedošlo k rozpojení kanalizačních rour nebo jejich případnému poškození či proražení. Hlína je hutněna maximálně po 10 cm.


10cm pod ztracené bednění je vkládán štěrk frakce 8/16 a vyplníme ho zároveň se ztraceným bedněním (pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak). Následně jsou bloky ze ztraceného bednění ošalovány podle projektové dokumentace na požadovanou výšku.


Nejčastěji se šaluje na výšku 0,15cm nebo 0,20cm – podle projektové dokumentace. Po ošalování ztraceného bednění doporučujeme vložit geotextililii – geotextilie slouží k zadržení vody v betonu při vylévání desky – (voda v betonu, která tíhou betonu má tendenci se vymačkat z betonu ven směrem dolů a v štěrkovým podložím by se nám vsakovala což není pro beton dobré. Beton potřebuje zadržet vodu do ztuhnutí cca 4-5hodin po uložení, vibrování a rovnání. Geotextilie nám vodu zadrží - doporučujeme. )


Dále na geotextílii vkládáme distanční prvek, který má za úkol dostat kari sítě (které budeme vkládat) na požadovanou hodnotu 7,5cm výšky od štěrku a geotextilie (kari sítě nesmí ležet na štěrku). Dále se vkládají kari sítě do prostoru mezi ztracené bednění s přesahem minimálně 10cm – pokud není v projektové dokumentaci požadováno jinak – například přesah 20cm – 30cm. Kari sítě se nesmí opírat o vyšalované strany – cca 3cm od šalování. Kari sítě se musejí k sobě přivázat vázacím drátem o průměru 1,6mm maximálně po 15cm.


Takto připravená deska se po ucpání všech kanalizačních rour a vodovodních trubek může zalít betonem. Pro zalití se nejčastěji používá beton - X0, XC1-2 20/25 S3 – Beton obsahuje cca 600kg cementu, kamenivo, písek a přísady dle kvality betonu a Normy ČSN. Vylití desky betonem – příklad vylití desky pomocí betonpumpy. Po domluvě s betonárkou naplánujeme den, kdy se deska bude vylévat betonem. Musí být k tomu příznivé počasí a nesmí cca 5 hodin pršet. Po přistavení a rozložení čerpadla betonových směsí - betonpumpy se zavolá na betonárku a můžeme to spustit. Po přistavení nákladního vozu – mix – domíchávač betonu se beton nalije do čerpadla betonových směsí – betonpumpy, která nám beton dopraví do požadované vzdálenosti a na místo uložení. Beton nám teče z trubky a my ho pomocí lopat a hrabiček rozhrneme.


Vždy pracujeme s laserem, který nám ukáže výšku betonu třeba v prostředku desky (aby nedošlo k vytvoření jiné výšky, než která je požadovaná). Beton vyjeme do desky a po přeměření výšky betonu laserem vezmeme vibrační lať, která vibracemi beton zbaví vzduchových mezer, vzduch vytlačí ven a beton řádně uloží do všech prostorů desky. Takto vibrovaná deska se nechá cca 4-5hodin tuhnout – Podle počasí a můžeme jí začít polévat vodou. Vodou nemusíme šetřit – voda je v tuto chvíli pro beton důležitá. Beton vodu krásně saje a nedojde k prasklinkám v betonu vlivem teplého slunečného dne. Beton pomalu tuhne a zraje. Celková doba ,, zrání betonu“ je cca 90. dní od uložení betonu pří teplotě nad 5.stupňu.


Takto připravená deska se může začít izolovat...

Výkopové práce

Firma velebyt.cz provádí zemní a výkopové práce všeho druhu bagrem i minibarem + ruční práce:

 • Provádíme zemní a výkopové prace (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice)
 • Demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
 • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
 • Výstavba opěrných zdí a odhlučňovacích valů
 • Rekultivací skládek a zanedbaných ploch
 • Odvozem a likvidací zemin, sutí a dalších odpadů
 • Recyklací sutí, třídění sypkých materiálů
 • Dodávkou a kontejnerovou dopravou písků, drceného kameniva, zeminy, recyklátu a dopravou všeho druhu
 • Kompletní dodávkou inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavbou komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace)
 • Odbahnění rybníků, jezer a mokřin
 • Drenáže všeho druhu
 • Dodávka septiků, žump + usazení + napojení
 • Odvlhčování pozemků
 • Výkopy základových pasů pro základové desky
 • Realizace příjezdových cest ke staveništi a rodinným domům
 • Výkopy pro oplocení a opěrné zdi
 • Práce zemními stroji všeho druhu
 • Výkopy kanalizace, vody, plynu,
 • Výkopy bazénů, dir pro septiky,žumpy
 • Úpravy parkovišť a realizace nových +chodníky

Filozofií vedení společnosti je:

 • snažíme se levně a rychle splnit požadavky našich zákazníků a firem
 • dodržovat korektní přístup k zákazníkům a dodavatelům
 • Hloubkové lopaty

  o šířce 30, 40, 60, 80 cm
 • Hloubkové lopaty

  o šířce 30, 40, 60, 80 cm
 • Svahovací lžíce

  o šířce 150 cm
 • Lžíce klapačka

Štípané palivové dřevo

Užijte si útulné večery u krbu s naším kvalitním štípaným dřevem!

Co dělá naše štípané dřevo jedinečným?

 • 100% přírodní: Každý kousek dřeva je pečlivě vybrán a štípaný s láskou k přírodě.
 • Perfektní spalování: Díky správnému zpracování naše dřevo hoří s intenzivním plamenem a dlouhotrvajícím teplem.
 • Čistota a kvalita: Naše štípané dřevo je důkladně vyčištěno a baleno s maximální péčí, abyste si užili bezproblémového a čistého zážitku.

Proč si vybrat právě nás?

 • Doprava přímo k vám domů: Ušetřete čas a námahu s naší doručovací službou přímo k vašim dveřím.
 • Výhodné balení: Nabízíme různé velikosti balení, abyste si mohli vybrat tu nejlepší možnost pro vaše potřeby a rozpočet.
 • Záruka spokojenosti: Vaše spokojenost je pro nás prioritou. V případě jakýchkoli otázek či problémů jsme tu pro vás.

Nechte se unést vůní a teplem našeho štípaného dřeva a udělejte si zimní večery ještě příjemnější!

 • Štípané dřevo

 • Štípané dřevo

 • Štípané dřevo

 • Štípané dřevo

Kontejnerová doprava

Naše firma Vám může nabídnout odvoz a dovoz sutě, písky, kačírku, štěrku, asfaltového recyklátu, betonového recyklátu, zeminy pro zatravnění pozemku, hlíny, zásypového materiálu, nakládka vámi požadovaného materiálu, rozhrnutí a úprava terénu a sypkých materiálů.


Dovoz dřeva pro vytápění.


Dále Vám můžeme přistavit kontejner na stavební odpad 10m3 a zajistit odvoz na skládku.


Potvrzení s certifikátem o ekologickým uskladnění stavebního a nebezpečného odpadu.


 • Kontejnerová doprava

  odvoz dřeva
 • Kontejnerová doprava

  odvoz suti
 • Kontejnerová doprava

  převoz písku

Fotogalerie

Výkopové práce

Základové desky

Kontejnerová přeprava

Přeprava strojů na podvalníku

Auto s hydraulickou rukou

Deponie

Nádrže a jímky

3stranný sklápěč MAN

Kontakty

Provozovatel

VELEBYTAleš RyjáčekMacešková 510251 62 Mukařov - SrbínIČ: 67625142DIČ: CZ7604240776

info@velebyt.cz

+420 777 877 869